1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TAX. ACCOUNTING. FINANCE. WHERE ARE YOU GOING?
"we deliver financial excellence"

ADM Publikacije - Modeli - Vesti

 

Drugi privredni propisi

Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o privrednim društvima
Uredba o klasifikaciji delatnosti
Zakon o stečaju
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o bankama
Zakon o osiguranju
Zakon o faktoringu

Radno-pravni odnosi

Zakon o radu
Ugovor o radu
Ponuda za zaključenje aneksa o radu
Odluka o komisiji za praćenje probnog rada
Mišljenje komisije za praćenje probnog rada
Kalkulator obračuna neto u bruto zaradu
Obračun osnovice - bruto zarada
Obaveštenje zaposlenima - zaštita od mobinga
M 4 Obrazac
M3A Obrazac
Ostali obrazci (na upit)

Poreski postupak i poreska administracija

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Pravilnik o PIB-u
PEP Obrazac
Odlaganje poreskog duga
Zahtev za ispravku greške

Sprečavanje pranja novca

Zakon
Indikatori za prepoznavanje sumljivih transakcija
Pravilnik - interni akt
Obrazac za procenu rizika

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji + obračun novčanih tokova
Finansijski izveštaji - Engleski
Napomene uz FI MSFI (na upit)
Napomene uz FI za MSP
Godišnji izveštaj o poslovanju

Porez na dobit

Zakon o porezu na dobit
Pravilnik o poreskom bilansu
Pravilnik o sadržaju PDP poreske pirjave
Korisničko uputstvo za podnošenje PDP prijave
Pravilnik o transfernim cenama
Poreske amortizacione stope
Kamatne stope "van dohvata ruke"
Poreska prijava - PDP
Poreski bilans - PB-1
Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku
OECD Transfer pricing guidelines
OECD Transfer pricing guidelines - srpski (na upit)
OK Obrazac
OA Obrazac

Porez na dodatu vrednost

Zakon o PDV-u
PP PDV
EP PDV
Odluka o količini i normativima rashoda na koji se ne plaća PDV
Pravilnik o sekundarnim sirovinama
Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije PDV

Porez na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana
Uputstvo za podnošenje prijave za godišnji porez
Upitnik za porez na dohodak građana
PPDG-2R

Porez na imovinu

Zakon o porezu na imovinu
PPI 1
PPI 2
PPI 3
PPI 4

Popis

Pravilnik o popisu
Plan rada komisije za popis
Odluka o obrazovanju popisne komisije
Izveštaj popisne komisije
Odluka o usvajanju izveštaja popisne komisije
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa

Propisi iz oblasti računovodstva i finansija

Zakon o računovodsvu
Zakon o reviziji
Pravilnik o kontnom okviru - privredna društva
Pravilnik o načinu prizvavanja bilansnih pozicija
MSFI za MSP
MRS/MSFI (dostavljamo putem emaila)
Zakon o platnim uslugama
Zakon o deviznom poslovanju
Kontni okvir
Kontni okvir - engleski
Kontni okvir - engleski - nemački
Kontni okvir banke

Ugovori

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji
Ugovor o pristupanju dugu
Ugovor o cesiji
Ugovor o posredovanju (na upit)
Ugovor o zakupu (na upit)
Ugovo o poverljivosti informacija
Ugovor o asignaciji
Ugovor o prodaji - srpski
Ugovor o prodaji - engleski
Ugovor o računovodstvenim uslugama
Ostali ugovori - na upit

Interni akti

Pravilnik o računovodstvu za mala preduzeća
Pravilnik o računovodstvu MSFI za MSP
Pravilnik o radu - (na upit)
Sistematizacija radnih mesta (na upit)
Osnivački akt - (na upit)
Pravilnik o zaštiti uzbunjivača - na upit
Obaveštenje o zaštiti uzbunjivača - na upit
Ostali propisani interni akti - na upit

Ostali poreski obrasci i prijave

PDPO Prijava - porez na dobit po odbitku
Potvrda o rezidentnosti POR 1 obrazac
Potvrda o rezidentnosti POR 2 Obrazac

Ostali obrasci i postupci

Eko taksa - Godišnji izveštaj
Zahtev za paušalno oporezivanje
Overa potpisa - OP obrazac
Postupak osnivanja ogranka stranog pravnog lica