1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

TAX. ACCOUNTING. FINANCE. WHERE ARE YOU GOING?
"we deliver financial excellence"

RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE

Stalno-menjajuće računovodstveno okruženje u Srbiji, danas predstavlja najveći izazov za računovođe. Promene su posebno posledica neohpodnosti usaglašenja sa propisima EU i implementacije MSFI za mala i srednja pravna lica. Pored toga, proces izveštavanja i pripreme raznih vrsta funkcionalnih izveštaja na mesečnom nivou za potrebe menadžmenta postaje sve više intezivan, a uz kontinuirano skraćenje rokova izveštavanja.

drzite brojke pod kontrolom

VAŠE POTREBE

 1. Potrebni su vam interni akti u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i MSFI
 2. Zahtevate profesionalno i odgovorno računovodstvo i usluge podrške u finansijama
 3. Želite da usaglasite procedure Grupe sa lokalnim procedurama
 4. Potreban vam je obračun zarada sa optimalnim porezima i doprinosima
 5. Potrebno je da imate tačne i na vreme pripremljlene izveštaje u skladu sa kompanijskim pravilima i lokalnim propisima

 

 

NAŠ ODGOVOR

 1. Priprema internih akata i dokumentacije u skladu sa važećim propisima
 2. Računovodstvo, finansijska operativa i druge usluge podrške, MSFI, US GAAP savetovanje
 3. Implementacija internih procedura i kontrola
 4. Tačno obračnat i minimalan trošak radne snage
 5. Priprema bilansa stanja i uspeha, novčanih tokova i ostalih izveštaja na mesečnom/kvartalnom/ godišnjem niovu za potrebe menadžmenta i statutarne potrebe

 

USLUGE

 • Implementacija računovodstvenog sistema
 • Implementacija kontnog okvira
 • Implementacija internih akata
 • Implementacija korporativnih procedura
 • Uspostavjanje sistema internih kontrola
 • Knjigovodstvene usluge
 • Obračun zarada
 • Savetovanje u vezi sa MRS/MSFI
 • Priprema bilansa stanja i uspeha
 • MRS 19 - izrada aktuarskog obračuna
 • Izveštavanje na mesečnom/godišnjem/kvartalnom nivou
 • Izrada završnih računa
 • Podrška u izboru revizora, kao i u procesu revizije
 POSTAVITE VAŠE PITANJE

Naš rad zasnovan je na slecećim propisima

 1. Zakon o računovodstvu
 2. Zakon o reviziji
 3. Međunarodni računovodstveni standard ii međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI)
 4. Zakon o porezu na dohodak građana
 5. Zakon o porezu na dodatu vrednost
 6. Zakon o deviznom poslovanju
 7. Zakon o radu

accounting